Dzisiaj jest poniedziałek, 10 sierpnia 2020 r. godz. 01:17     |    WUM    |    Linki

FAKULTETY — Archiwum 2014/2015

pod patronatem
Prorektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych
Prof. dr hab. n. med. Marka Kulusa

w roku akademickim 2014/2015

 

 

Dostępne zajęcia:

 1. Techniki komunikacyjne w relacji lekarz-pacjent
  (prowadzący – Łukasz Fijałkowski)
  • zapisy od 22 września 2014 r.,
  • obowiązujący wymiar zajęć – 32 godz. w semestrze zimowym,
  • 2 punkty ECTS,
  • liczba miejsc: jedna grupa dla 30 osób,
  • terminy zajęć: 8 spotkań środowych począwszy od 08.10.2014 w godzinach 16.00-19.00.
 2. Język migany
  • zapisy od 22 września 2014 r.,
  • obowiązujący wymiar zajęć: 60 godzin,
  • 4 punkty ECTS,
  • liczba miejsc: dwie grupy weekendowe (jedna w semestrze zimowym i jedna w semestrze letnim), dwie grupy poniedziałkowe (przez dwa semestry) i dwie grupy czwartkowe (przez dwa semestry), wszystkie grupy po 20 osób,
  • terminy zajęć grup weekendowych: w semestrze zimowym (grupa piąta) 10 spotkań począwszy od 18.10.2014 w godzinach 10.00-14.30 lub w semestrze letnim (grupa szósta) 10 spotkań począwszy od 07.03.2015 w godz. 10.00-14.30
  • terminy zajęć dla grup poniedziałkowych: 20 spotkań począwszy od 01.12.2014, w godzinach 15.30-17.45 dla pierwszej grupy, w godzinach 18.00-20.15 dla drugiej grupy
  • terminy zajęć dla grup czwartko­wych: 20 spot­kań po­cząwszy od 04.12.2014, w godzi­nach 13.00-15.15 dla trzeciej grupy, 15.30-17.45 dla czwartej grupy.
 3. Kultura zachowań — savoir vivre
  • zapisy na semestr zimowy od 22 września 2014 r., na semestr letni od 19 stycznia 2015 r.,
  • obowiązujący wymiar zajęć: 30 godz.,
  • 2 punkty ECTS,
  • liczba miejsc: dwie grupy po­nie­dział­ko­we i dwie gru­py wtor­ko­we w se­mest­rze zi­mo­wym oraz dwie gru­py po­nie­dział­ko­we i dwie grupy wtor­ko­we w se­mest­rze let­nim, wszyst­kie gru­py po 30 osób,
  • terminy zajęć: grupy w se­mest­rze zi­mo­wym mają 12 spot­kań. Pierw­sze spot­ka­nie (in­for­ma­cyj­ne 03.10.2014 w godz. 14.30-16.30 w sali 231/232 w CD) jest obo­wiąz­ko­we dla gru­py pierw­szej, dru­giej, trze­ciej i czwar­tej.
   Ko­lej­ne spot­ka­nia bę­dą od­by­wać się już w CBI, dla gru­py pierw­szej w po­nie­dział­ki w go­dzi­nach 15.00-17.00, dla dru­giej gru­py w po­nie­dział­ki w go­dzi­nach 17.30-19.30, dla gru­py trze­ciej we wtor­ki w go­dzi­nach 15.00-17.00, dla gru­py czwar­tej we wtor­ki w go­dzi­nach 17.30-19.30.
   Grupy w semestrze let­nim ma­ją rów­nież 12 spot­kań. Pierw­sze spot­ka­nie (in­for­ma­cyj­ne 23.02.2015 w godz. 15.00-17.00 w sali 231/232 w CD) jest obo­wiąz­ko­we dla gru­py piątej, szós­tej, siód­mej i ósmej. Ko­lej­ne spot­ka­nia bę­dą od­by­wać się już w CBI, dla gru­py piątej w po­nie­dział­ki w go­dzi­nach 15.00-17.00, dla szóstej gru­py w po­nie­dział­ki w go­dzi­nach 17.30-19.30, dla grupy siód­mej we wtor­ki w go­dzi­nach 15.00-17.00, dla gru­py ósmej we wtor­ki w go­dzi­nach 17.30-19.30.
 4. Jeszcze więcej
  • zapisy od 22 września 2014 r.,
  • obowiązujący wymiar zajęć: 30 godz.,
  • 2 punkty ECTS,
  • liczba miejsc: jedna grupa dla 30 osób,
  • terminy zajęć: 10 spotkań wtorkowych począwszy od 04.11.2014 r., w godzinach 18.00-20.15. Spotkania będą w Królikarni, w ASP, w Galerii "Wystawa-Wizytująca" oraz w innych galeriach warszawskich.
 5. Porozumienie z pacjentem: komunikacja i wzajemny stosunek
  • zapisy na semestr letni od 19 stycznia 2015 r.,
  • obowiązujący wymiar zajęć: 6 godz. wykładów i 24 godz. ćwiczeń,
  • 2 punkty ECTS,
  • liczba miejsc: jedna grupa dla 50 osób,
  • terminy zajęć: 10 spotkań środowych począwszy od 25 lutego 2015 r.

 

Miejsce odbywania się fakultetów:

 • Centrum Biblioteczno-Informacyjne (CBI) przy ul. Żwirki i Wigury 63 (wejście od ul. Trojdena)
 • Centrum Dydaktyczne (CD) przy ul. Trojdena 2a
 • Królikarnia przy ul. Puławskiej 113A, Galeria "Wystawa-Wizytująca" przy al. Wojska Polskiego 29, ASP, inne galerie warszawskie (tylko dla fakultetu "Jeszcze więcej")
 • Kliniki WUM, Centrum Onkologii (tylko dla fakultetu "Porozumienie z pacjentem: komunikacja i wzajemny stosunek").

 

Harmonogram zajęć:

» Harmonogram zajęć

 

Programy fakultetów:

 

Uczestnictwo na fakultetach wyłącznie po rejestracji elektronicznej na stronie www.zajecia.wum.edu.pl !!!

 

 

ARCHIWUM 2013/2014

ARCHIWUM 2012/2013

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 14.09.2019

AKTUALNOŚCI

UWAGA! Z dniem 1 października 2019 r. obsługa admi­nistra­cyjna Stowarzy­szeń, Studenckich Kół Naukowych oraz Obozów SKN będzie realizowana w Biurze Spraw Studenckich.

 

POLITYKA NIEDYSKRYMINACJI

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

PRZYDATNE KONTAKTY