Dzisiaj jest poniedziałek, 10 sierpnia 2020 r. godz. 00:26     |    WUM    |    Linki

NAGRODY DLA STUDENTÓW WUM

ZA PRZYGOTOWANIE WYBITNYCH PRAC NAUKOWYCH LUB WSPÓŁUDZIAŁ W ICH PRZYGOTOWANIU

 

Zarządzenie nr 71/2017 Rek­to­ra War­szaw­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go z dnia 28 czerwca 2017 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD stu­den­tom War­szaw­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go w dro­dze kon­kur­su za przy­go­to­wa­nie wy­bit­nych prac nauko­wych lub współ­udział w ich przy­go­to­waniu.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek - Wniosko­daw­cą może być: kie­row­nik jed­nost­ki orga­ni­za­cyj­nej wy­dzia­ło­wej lub ogól­no­uczel­nia­nej WUM, opie­kun pra­cy, Za­rząd Stu­denckie­go To­wa­rzyst­wa Nauko­wego, Pełno­moc­nik Rek­to­ra ds. Stu­denckie­go Ruchu Nauko­wego.
  2. Oryginał opublikowanych prac (ewen. Xero)
  3. Potwierdzenie publikacji - jeżeli pra­ce zos­ta­ły przy­ję­te do publi­kacji, a jesz­cze nie są opubli­ko­wa­ne
  4. Oświadczenie głów­nego auto­ra pu­blika­cji określa­jące pro­cen­to­wy udział stu­den­ta w przy­go­to­wa­niu pra­cy
  5. Impact factor
  6. Dane studenta - formularz
  7. Oświadczenie podatnika - formularz

 

 

Kontakt:

mgr Katarzyna Zielińska

tel. (22) 57 20 216

katarzyna.zielinska@wum.edu.pl

 

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 30.03.2020

AKTUALNOŚCI

UWAGA! Z dniem 1 października 2019 r. obsługa admi­nistra­cyjna Stowarzy­szeń, Studenckich Kół Naukowych oraz Obozów SKN będzie realizowana w Biurze Spraw Studenckich.

 

POLITYKA NIEDYSKRYMINACJI

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

PRZYDATNE KONTAKTY