Dzisiaj jest poniedziałek, 10 sierpnia 2020 r. godz. 01:14     |    WUM    |    Linki

POLITYKA NIEDYSKRYMINACJI

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny stosuje zasadę nie­dys­kry­mi­na­cji wobec studentów, doktorantów, słuchaczy stu­diów po­dyp­lo­mo­wych i słu­cha­czy kur­sów do­kształ­ca­ją­cych oraz dba o prze­strze­ga­nie tej za­sa­dy przez całe śro­do­wis­ko aka­de­mic­kie War­szaw­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go oraz przez pra­cow­ni­ków War­szaw­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go.

Warszawski Uniwersytet Medyczny sto­suje zasa­dę nie­dys­kry­mi­na­cji w szcze­gól­noś­ci ze wzglę­du na płeć, wiek, nie­peł­no­spraw­ność, rasę, religię, na­ro­do­wość, prze­ko­na­nia po­li­tycz­ne, po­cho­dze­nie et­nicz­ne, wyz­nanie, orien­tację seksual­ną.

Zasadę nie­dyskry­minacji stoso­waną przez War­szaw­ski Uni­wer­sy­tet Me­dycz­ny okre­śla szcze­gółowo Za­rzą­dze­nie Rek­tora WUM 59/2012 z 1 sier­pnia 2012 r.

Zgod­nie z kon­sty­tu­cyj­ną za­sa­dą rów­noś­ci War­szaw­ski Uni­wer­sy­tet Me­dycz­ny przyj­mu­je, że wszy­scy ma­ją pra­wo do rów­ne­go trak­to­wa­nia oraz, że nikt nie może być dys­kry­mi­no­wa­ny w życiu po­li­tycz­nym, spo­łecz­nym lub gos­po­dar­czym z jakiej­kol­wiek przy­czy­ny.

Wszel­kie za­py­ta­nia do­ty­czą­ce sto­so­wa­nia za­sa­dy nie­dys­kry­mi­na­cji przez War­szaw­ski Uni­wer­sy­tet Me­dycz­ny jak rów­nież za­wia­do­mie­nia o in­cy­den­tach jakich­kol­wiek form dys­kry­mi­na­cji w śro­do­wis­ku aka­de­mickim War­szaw­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go nale­ży kie­ro­wać do:

 

Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 20.08.2018

AKTUALNOŚCI

UWAGA! Z dniem 1 października 2019 r. obsługa admi­nistra­cyjna Stowarzy­szeń, Studenckich Kół Naukowych oraz Obozów SKN będzie realizowana w Biurze Spraw Studenckich.

 

POLITYKA NIEDYSKRYMINACJI

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

PRZYDATNE KONTAKTY