Nagrody Rektora

ZA PRZYGOTOWANIE WYBITNYCH PRAC NAUKOWYCH LUB WSPÓŁUDZIAŁ W ICH PRZYGOTOWANIU

Zarządzenie nr 238/2020 Rek­to­ra War­szaw­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go z dnia 28 października 2020r. w sprawie ustanowienia nagród dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za przygotowanie wybitnych prac naukowych lub współ­udział w ich przy­go­to­waniu oraz zasad ich przyznania. 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD stu­den­tom i absolwentom War­szaw­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go w dro­dze kon­kur­su za przy­go­to­wa­nie wy­bit­nych prac nauko­wych lub współ­udział w ich przy­go­to­waniu.

 

INSTRUKCJA SKŁADANIA DOKUMENTÓW 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o indywidualną nagrodę pobierz

Wniosek o zespołową nagrodę pobierz

Oświadczenie pobierz

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

do dnia 20.11.2020 r.

 

Kontakt:

mgr Katarzyna Zielińska
tel. (22) 57 20 216
katarzyna.zielinska@wum.edu.pl

Dorota Szmaus
tel. (22) 57 20 268
dorota.szmaus@wum.edu.pl