Nagrody Rektora

ZA PRZYGOTOWANIE WYBITNYCH PRAC NAUKOWYCH LUB WSPÓŁUDZIAŁ W ICH PRZYGOTOWANIU

 

Zarządzenie nr 118/2021 Rek­to­ra War­szaw­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go z dnia 9 czerwca 2021r. w sprawie ustanowienia nagród dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za przygotowanie wybitnych prac naukowych lub współ­udział w ich przy­go­to­waniu oraz zasad ich przyznawania. 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD stu­den­tom i absolwentom War­szaw­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go w dro­dze kon­kur­su za przy­go­to­wa­nie wy­bit­nych prac nauko­wych lub współ­udział w ich przy­go­to­waniu.

 

INSTRUKCJA SKŁADANIA DOKUMENTÓW więcej 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 do 30 września 2023 r.

 

Kontakt:

mgr Katarzyna Zielińska
tel. (22) 57 20 216
katarzyna.zielinska@wum.edu.pl

Nicole Husakowska-Hudzik
tel. (22) 57 20 280
nicole.husakowska-hudzik@wum.edu.pl