Stypendium Ministra

Stypendium Ministra dla studentów

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 458 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.):

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1271)

Na stronie Ministerstwa Zdrowia zamieszczona jest informacja dot. warunków ubiegania się o stypendia ministra przez studentów w roku akademickim 2023/2024:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/stypendia-ministra-dla-studentow-za-znaczace-osiagniecia-naukowe--sportowe

 

Składanie wniosków przez studentów WUM na podstawie:

Zarządzenie Rektora nr 119/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r. 

 

Wzory dokumentów (w tym wniosku o stypendium) są dostępne dla studentów WUM w Wirtualnej Uczelni.

Wszystkie osoby zainteresowane ubieganiem się o przyznanie stypendium ministra, proszone są o kontakt z pracownikami właściwego Dziekanatu:  

•    Wydział Lekarski  
https://lekarski.wum.edu.pl/


•    Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
https://wld.wum.edu.pl/ 


•    Wydział Farmaceutyczny
https://wf.wum.edu.pl/ 


•    Wydział Nauk o Zdrowiu  
https://wnoz.wum.edu.pl/pl